สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับความรู้เครื่องมือพื้นฐานด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย โดยเน้นไปในเชิงของปฏิบัติการ เพื่อกระตุ้นให้มีการตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์หรือการนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานมากขึ้น และเพื่อให้บุคลากรและนิสิตเป็นผู้รู้เทคโนโลยีสารสนเทศและรู้สารสนเทศจากการใช้ไอซีทีอย่างมีวิจารญาณ รู้เท่าทัน และอย่างสร้างสรรค์ ระยะเวลาการดำเนินการ

  • ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  • สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม/เข้าร่วมโครงการ

  • นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้สนใจเข้าอบรม สามารถเลือกสมัครเข้าอบรมรายวิชาต่างๆ ได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ http://train.swu.ac.th

 

 

Copyright © Srinakharinwirot University All Rights Reserved.